Termes i condicions

Qui som

L’institut d’ensenyament secundària IES Sineu. La nostra adreça web és:
http://botiga.iessineu.net. Estem situats a la Carretera de Lloret de Vistalegre s/n, 07510
Sineu.
La nostra informació de contacte:

  • Tel: 971520268 / 971855127
  • fax: 971855023
  • mail: iessineu@educaib.eu
  • https://www.iessineu.net

Pagament de matrícules

L’usuari accepta amb el pagament que l’alumne/a serà matriculat de les assignatures/matèries/mòduls elegits a la preinscripció emplenada del full d’elecció d’itinerari pel curs 2022-23.

Si no manifesta oposició i /o rectificació, les autoritzacions efectuades el curs passat passaran a tenir validesa el present curs escolar. En cas de voler canviar alguna de les autoritzacions enviarà la sol·licitud que trobareu a la pàgina web iessineu.net al correu del centre iessineu@educaib.eu.

L’usuari accepta, amb el pagament, el compliment de les normes del Fons de llibres/eines i el coneixement de les mateixes.

Faig constar que conec i accepto el Projecte Educatiu del Centre (PEC) i el Projecte Lingüístic del centre (PLC) i que els respectaré.

Termini de conservació

Mentre es mantingui la matriculació de l’alumnat al centre i, en qualsevol cas, en compliment de terminis legals de prescripció aplicables.

Política de devolució / reemborsament

Procedirem a la devolució/reemborsament dels diners rebuts dels pagaments que hagin estat escollits, per error i ja hagin estat pagats. Per procedir al reembors cal posar-se en contacte amb el centre via telefònica o per correu electrònic.

A partir de l’1 de novembre no es faran devolucions dels imports ingressats, en concepte de matrícula, fons de llibres, fons d’eines i despeses derivades pel curs acadèmic al qual es matricula.

Drets de l’usuari sobre les seves dades

La política de privacitat i protecció de dades de l’IES Sineu, és part del desig de donar el millor servei i màxima seguretat als nostres clients.

L’IES Sineu respecta el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de dades (endavant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per això, el client o usuari de la nostra web pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a iessineu@educaib.eu

Les dades guardades automàticament estan en un fitxer segur i d’accés restringit. En cap cas, la informació obtinguda serà cedida a tercers. Aquesta base de dades només es crea per realitzar les funcions informàtiques lligades als pagaments i estadístiques de l’IES Sineu.