Política de privadesa

Qui som

L’institut d’ensenyament secundària IES Sineu. La nostra adreça web és: http://pagaments.iessineu.net. Estem situats a la Carretera de Lloret de Vistalegre s/n, 07510 Sineu.

La nostra informació de contacte:

Pagament de matrícules/viatges

L’usuari accepta amb el pagament de la matrícula que l’alumne/a serà matriculat de les assignatures/matèries/mòduls elegits a la preinscripció emplenada del full d’elecció d’itinerari pel curs que efectua el pagament.

L’usuari accepta amb el pagament del viatge que l’alumne/a sigui inscrit al llistat de participants a l’activitat mencionada a la vostra comanda.

Si no manifesta oposició i /o rectificació, les autoritzacions efectuades el curs passat passaran a tenir validesa el present curs escolar. En cas de voler canviar alguna de les autoritzacions enviarà la sol·licitud que trobareu a la pàgina web www.iessineu.net al correu del centre iessineu@educaib.eu.

L’usuari accepta, amb el pagament, el compliment de les normes del Fons de llibres/eines i el coneixement de les mateixes.

L’usuari accepta, amb el pagament, el compliment de les normes particulars que regulen qualsevol activitat complementària i/o extraescolar (ROF de l’IES Sineu).

Faig constar que conec i accepto el Projecte Educatiu del Centre (PEC) i el Projecte Lingüístic del centre (PCL) i que el respectaré i el donaré a conèixer.

Termini de conservació:

Mentre es mantingui la matriculació de l’alumnat al centre i, en qualsevol cas, en compliment dels terminis legals de prescripció aplicables.

En cas dels viatgers la documentació es conservarà fins que s’hagi fet l’activitat objecte del pagament i, en qualsevol cas, en compliment de terminis legals de prescripció aplicables.

Política de devolució / reemborsament

Procedirem a la devolució/reemborsament dels diners rebuts dels pagaments que hagin estat escollits, per error i ja hagin estat pagats. Per procedir al reembors cal posar-se en contacte amb el centre via telefònica o per correu electrònic.

A partir de l’1 de novembre no es faran devolucions dels imports ingressats, en concepte de matrícula, fons de llibres, fons d’eines i despeses derivades pel curs acadèmic al qual es matricula.

Procedirem a la devolució/reemborsament dels diners rebuts dels pagaments per viatges per error i hagin estat pagats, per no realitzar-se l’activitat o per a qualsevol motiu de força major degudament acreditat. Per procedir al reembors cal posar-se en contacte amb el centre via telefònica o per correu electrònic.

Drets de l’usuari sobre les seves dades

La política de privacitat i protecció de dades de l’IES Sineu, és part del desig de donar el millor servei i màxima seguretat als nostres clients.

L’IES Sineu respecta el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de dades (endavant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per això, el client o usuari de la nostra web pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a iessineu@educaib.eu

Les dades guardades automàticament estan en un fitxer segur i d’accés restringit. En cap cas, la informació obtinguda serà cedida a tercers. Aquesta base de dades només es crea per realitzar les funcions informàtiques lligades als pagaments i estadístiques de l’IES Sineu.